Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

Kontakta oss

Här kan du läsa om våra sex yrkeskrav som lägger grunden för kompetensbedömning, validering och lärande inom Kravmärkt Yrkesroll.

Yrkeskraven

Klicka på ett yrkeskrav för att se dess lärandemoduler.

Äldreomsorg

KONTAKT OCH SAMSPEL

 • Historia, traditioner och vanor
 • Personlig hygien
 • Måltiden och måltidens sammansättning
 • Kommunicera via kropp och beröring
 • Demens
 • Psykisk ohälsa
 • Bemötande vid psykisk ohälsa och demens
 • Kommunikation och samverkan

AKTIVITETS- OCH RELATIONSSKAPANDE

 • Motorik och fysik
 • Arbeta ergonomiskt
 • Arrangera och stimulera till aktiviteter
 • Fördjupad dialog med närstående
 • Vård i livets slutskede

SERVICEGIVANDE

 • Vardagsstöd i hemmiljö
 • Vardagsstöd i offentlig och privat service

HÄLSOFRÄMJANDE

 • Geriatriska sjukdomar
 • Hygienkunskap
 • Sår och hudvård
 • Fall och fallprevention
 • Stomi, kateter och inkontinensprodukter
 • Läkemedel

PLANERING OCH ADMINISTRATION

 • Planera och prioritera i verksamheten
 • Dokumentation
 • Informationsöverföring

AKTIVT DELTAGANDE I UTVECKLINGEN AV ARBETSPLATSEN

 • Styrning, mål och organisation
 • Kommunikation i yrkesrollen
 • Introduktion och handledning
 • Yrkesutveckling

Funktionsnedsättning

KONTAKT OCH SAMSPEL

 • Historia, traditioner och vanor
 • Olika funktionsnedsättningar
 • Bemötande och förhållningssätt
 • Kommunikation
 • Missbruk
 • Psykisk ohälsa
 • Bemötande vid psykisk ohälsa
 • Kommunikation och samverkan

AKTIVITETER OCH RELATIONER

 • Motorik och fysiologi
 • Hjälpmedel
 • Arbeta ergonomiskt
 • Fritid, kultur och meningsfulla aktiviteter
 • Social gemenskap
 • Dialog med närstående

STÖD OCH SERVICE

 • Vardagskontakter
 • Vardagsstöd

HÄLSOFRÄMJANDE

 • Förebyggande och främjande arbete
 • Personlig omvårdnad
 • Inkontinens
 • Måltider och näringslära
 • Hälso- och sjukvård
 • Hygienkunskap

PLANERING OCH ADMINISTRATION

 • Planera och prioritera i verksamheten
 • Dokumentera och rapportera
 • Informationsöverföring

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

 • Styrning, mål och organisation
 • Kommunikation i yrkesrollen
 • Introduktion och handledning
 • Yrkes- och kvalitetsutveckling

Så fungerar yrkeskraven

Yrkeskraven beskriver de olika kompetensområdena för medarbetare inom vård och omsorg. De går sedan att bryta ner i lärandemoduler med kriterier och läranderesultat.

Läs mer

Lärandemodulerna beskrivs under respektive yrkeskrav (till vänster). Varje modul innehåller kriterier som beskriver vilka konkreta kunskaper en medarbetare ska ha för att uppfylla yrkeskravet. Totalt rör det sig om cirka 200 kriterier.

Kriterierna är i sin tur kopplade till läranderesultat. Syftet med läranderesultat är att det ska gå att mäta om en kompetensutvecklingsinsats har lett till ett faktiskt lärande som kommer att ge resultat i det direkta omsorgsarbetet.

Resultat av kompetenskartläggning och lärande dokumenteras noggrant, vilket innebär att såväl medarbetare som chef får en mycket tydlig bild av var det finns behov av kompetensutveckling.

Erfarenhet och vetenskaplighet

Yrkeskraven härstammar direkt från omsorgens verklighet. De har tagits fram i en mycket grundlig process där erfarenhet och vetenskaplighet har fått gå hand i hand.

Läs mer

Arbetet med att ta fram yrkeskraven gjordes inom ramen för projekt Modellarbetsplatser (2003-2005).

Insamlande av berättelser

130 undersköterskor och vårdbiträden utbildas under tre dagar och förses med berättarmanualer. Där beskriver de sitt arbete, både rutinaktiviteter och avvikande händelser. Resultatet blir en djup och innehållsrik beskrivning av kärnan i omsorgsarbetet.

Vetenskaplig analys

Projektledningen analyserar materialet med hjälp av väl etablerade forskningsmetoder:

 • Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967)
 • Bloom’s Taxonomy (Bloom et al, 1964)

Materialet delas på så sätt in i huvudområden och delområden som beskriver vad en medarbetare måste kunna i en given situation. Områdena diskuteras och förankras kontinuerligt med ett nätverk bestående av enhetschefer och medarbetare. Resultatet blir de sex yrkeskrav som idag är stommen i Kravmärkt Yrkesroll.

Varför använder vi yrkeskrav?

 • Kvalitetssäkrade kompetensbedömningar
 • Kontinuitet och tydlighet i kvalitetsarbete
 • Förtydligar den professionella rollen
 • Stärker och utvecklar medarbetare i sitt yrke

Validitet och tillförlitlighet

 • Följer lagar och riktlinjer
 • Granskas av representanter inom branschen
 • Revideras och anpassas efter aktuell forskning och utveckling
 • # 1: Kontakt och samspel
 • # 2: Aktivitets- och relationsskapande
 • # 3: Servicegivande
 • # 4: Hälsofrämjande
 • # 5: Planering och administration
 • # 6: Aktivt deltagande i utvecklingen av arbetsplatsen