> Kontakta oss

Klara kompetensförsörjningen med Kravmärkt Yrkesroll. Vårt system är heltäckande och ger er den struktur ni behöver för att kvalitetssäkra er kompetens. Ni använder verktygen på det sätt som passar er bäst.
Läs här om vad Kravmärkt Yrkesroll har inneburit för våra medlemmar.

Kreativa läromöten

Validering föregås alltid av fyra möten ledda av samtalsledare. Syftet är att förankra yrkeskraven och ge goda förutsättningar inför själva valideringen.

> Läs mer

 • 4×4 timmar, 8 deltagare
 • Utbildad samtalsledare
 • Samtal kring yrkeskraven i relation till det dagliga arbetet
 • Förankra och skapa förståelse
 • Diskussioner och kreativa övningar
 • Reflektion kring yrkesrollen
 • Öva sig att sätta ord på sin kunskap
 • Självskattning

Validering

Medarbetarnas kunskaper mäts gentemot yrkeskraven. Valideringen leds av erfarna medarbetare från er egen organisation som genomgått en kvalitetssäkrad utbildning. 

> Läs mer

Valideringsprocessen är kvalitetssäkrad genom rutiner samt intern och extern granskning. Den följer också europeiska och nationella riktlinjer för validering.

 • 2 dagar, 2 yrkesbedömare, 4 deltagare
 • Deltagarna får visa sina kunskaper under trygga förhållanden
 • Yrkeskraven utgör ett kvalitetssäkrat bedömningsunderlag
 • Gruppsamtal, skrivuppgift, praktisk uppgift
 • Yrkesbedömarna följer upp valideringen i ett individuellt samtal
 • Valideringen avslutas med ett trepartssamtal: yrkesbedömare, deltagare och chef
 • Resultatet dokumenteras i ett kompetensutlåtande och en kompetensutvecklingsplan
 • Vid behov sker komplettering av kunskaper, därefter utfärdas ett kompetensbevis

Arbetsplatslärande

Vi ger er verktyg för att bygga upp ett lokalanpassat arbetsplatslärande. Medarbetare inom organisationen får utbildning till nyckelroller som stöttar kollegor i sitt lärande.

> Läs mer

 • Säkerställer baskunskaper hos alla medarbetare
 • Individuellt anpassat lärande
 • Lärande kopplas till tydliga läranderesultat (specificeras i yrkeskraven)
 • Använder arbetsplatsen som utgångspunkt för kunskapsutveckling
 • Fokus ligger på hur kunskap används på arbetsplatsen, för att ge utdelning i det direkta omsorgsarbetet
 • Tar tillvara och använder den kunskap som finns inom organisationen
 • Utvecklar kommunikation, lärande och samarbete på arbetsplatsen
Så här går det till i praktiken:
 • Inledande workshop för chefer
 • Val av kompetenshandledare med ansvar för kunskapsinnehåll och bedömning
 • Val av kompetensstödjare, kunniga medarbetare som stöttar individens lärande och skapar förutsättningar för lärande på arbetsplatsen
 • Upplägget bestämmer ni själva. Det kan till exempel vara en kombination av följande:
  • föreläsningar
  • praktisk träning på arbetsplatsen
  • reflektionsmöten
  • studiebesök
  • studiecirklar.

Rekrytering

Genom att låta yrkeskraven genomsyra rekryteringen lägger ni grunden för en fortsatt kvalitetssäkring av medarbetarnas kompetens, även när formell utbildning saknas.

> Läs mer

I Kravmärkt Yrkesroll finns guider och material för att underlätta rekryteringsprocessen och sätta yrkeskraven i fokus:

 • Instrument för att bedöma egenskaper
 • Behovsprofil
 • Förslag till annonsmall
 • Självvärdering enligt yrkeskraven
 • Intervjuformulär (enkelt CV)
 • Intervjuguide
 • Mall för referenstagning
 • Introduktion av tillsvidareanställda
 • Introduktion av timanställda
 • Självvärdering för timanställda

Introduktion

Ge medarbetarna rätt start med vår modell för introduktion. Den utgår från yrkeskraven och dess kriterier, och blir ett komplement till era egna dokument och rutiner.

> Läs mer

Introduktionen är avgörande för hur en medarbetare kommer att trivas och fungera på arbetsplatsen.

 • Särskilt utvald handledare
 • Genomgång av yrkeskraven
 • Den nyanställde för loggbok och får möjlighet till reflektion med sin handledare
Materialet ”Stegvis”:
 • Yrkeskrav
 • Checklista
 • Loggbok
 • Inläsningsmaterial
Processen:
 • Intervju, kompetenskartläggning utifrån yrkeskraven
 • Anställning, överlämning av materialet ”Stegvis”
 • Introduktion steg 1-3 (tre dagar i rad)
 • Introduktion steg 4-5 (inom en månad)
 • Förflyttningsteknik
Under första året som anställd:
 • Validering enligt Kravmärkt Yrkesroll

IT-verktyg

Vi erbjuder ett användarvänligt, tidsbesparande och strategiskt IT-verktyg för heltäckande dokumentation och uppföljning.

> Läs mer

Kvalitetssäkrar strategisk kompetensutveckling
 • på individnivå och verksamhetsnivå
 • plocka enkelt fram de uppgifter du behöver
 • få en helhetsbild av medarbetarnas kompetens
Lätt att använda
 • framtaget av användarna själva
 • tydliga manualer
 • utbildning för användare
Kompetensanalys och planering
 • få en tydlig bild av era behov utifrån yrkeskraven
 • planera och följ upp kompetensutvecklingsinsatser
 • få ständig tillgång till aktuella uppgifter
Medarbetare
 • få underlag för utvecklingssamtal, lönesamtal med mera
Statistik
 • ta enkelt fram uppgifter för redovisning
 • synliggör styrkor och svagheter
 • jämför resultat av olika kompetensutvecklingsinsatser

Språkstöd

Erbjud praktik med språkstöd! Vi samarbetar med gymnasieskolan och SFI och har verktyg för en strukturerad praktik som kombineras med språkinlärning.

> Läs mer

Kravmärkt Yrkesroll har en metod för strukturerad språkträning på arbetsplats, med stöd av handledare (språkstödjare) och i kombination med studier i svenska språket.

Språkstödjaren, SFI-läraren och språkpraktikanten planerar lärandeperioden tillsammans.

Verktyg:
 • Utbildning för språkstödjare
 • Vägledningsmaterial för språkstödjare
 • Individuell lärandeplan
 • Loggbok.

Praktikanten får handledning av språkstödjaren genom arbetsplatsens olika moment, och övar samtidigt på det svenska språket. Hela arbetsplatsen stödjer språkinlärningen och stiger in när den ordinarie språkstödjaren inte är tillgänglig.

Kravmärkt Trainee

Kravmärkt Yrkesroll samarbetar med Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. Vi har program för trainee och praktik med grund i yrkeskraven.

> Läs mer

Kravmärkt Trainee består av tre delar:

 • Kreativa läromöten och validering mot yrkeskrav. Resultatet leder fram till en individuell kompetensutvecklingsplan.
 • Kompetensutveckling på arbetsplatsen. Träning sker tillsammans med utbildad traineehandledare.
 • Teoretisk kompetensutveckling kopplad till arbetet och anpassad efter individens behov. Leds av en vuxenpedagog i samverkan med traineehandledaren.

Mål:

Målet är att personer med utländsk erfarenhet från omsorgsarbete får kvalitetssäkra sin kompetens trots att formell utbildning saknas.