Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

VÅR MODELL

Kravmärkt Yrkesrolls system är heltäckande och ger struktur för att kvalitetssäkra verksamheter. Verktyg och material anpassas till den aktuella organisationen.

LÄRANDE SOM SKER PÅ ARBETSPLATSEN

Föreningen Kravmärkt Yrkesroll har verktyg som kan användas för att bygga upp en lärande arbetsplats. Medarbetare inom organisationen utbildas i nyckelroller och stöttar kollegor i deras lärande.

Läs mer

Kravmärkt Yrkesroll har en lång erfarenhet av lärande som sker på arbetsplatsen. Upplägget kan se olika ut beroende på verksamhetens behov. Det kan till exempel ske genom handledning, föreläsningar, reflektionsmöten och studiebesök.


Syfte med lärande som sker på arbetsplatsen är att

 • Ta tillvara på den kunskap som finns inom organisationen
 • Utveckla lärande och samarbete i det direkta omsorgsarbetet
 • Säkerställa baskunskaper hos alla medarbetare
 • Individanpassa lärandet

BRANSCHVALIDERING

I valideringen prövas medarbetarnas kunskaper prövas gentemot de sex yrkeskraven. Valideringen leds av yrkeskunniga medarbetare som genomgått en kvalitetssäkrad utbildning. (Läs mer om Yrkeskraven här)

Läs mer

Valideringsprocessen är kvalitetssäkrad genom rutiner samt intern och extern granskning. Den följer också europeiska och nationella riktlinjer för validering.

 • 2 dagar, 2 yrkesbedömare, 3-4 deltagare
 • Deltagarna får visa sina kunskaper under trygga förhållanden
 • Yrkeskraven utgör ett kvalitetssäkrat bedömningsunderlag
 • Gruppsamtal, skrivuppgift, praktisk uppgift
 • Yrkesbedömarna följer upp valideringen i ett individuellt samtal
 • Valideringen avslutas med ett trepartssamtal med yrkesbedömare, deltagare och chef
 • Resultatet dokumenteras i ett kompetensutlåtande och en kompetensutvecklingsplan
 • Vid behov sker komplettering av kunskaper, därefter utfärdas ett kompetensbevis

KREATIVA LÄROMÖTEN

Kreativa Läromöten är reflekterande och fördjupande samtal om yrkesrollen. De används som ett sätt att förankra yrkeskraven, ge goda förutsättningar för lärande som sker på arbetsplatsen och en bra förberedelse inför validering.

Läs mer

Genom diskussioner, reflektioner och kreativa övningar får deltagarna i Kreativa Läromöten sätta ord på sina kunskaper och lära av varandra. En samtalsledare håller i mötet och ämnen som tas upp kan anpassas efter de behov som finns i verksamheten. Det leder till en utveckling för både medarbetaren och arbetsplatsen.