Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll har formulerat tydliga yrkeskrav som utgör de baskunskaper som behövs för att klara av jobbet inom äldreomsorgen och området funktionsnedsättning.

Våra processer inleds med fyra Kreativa läromöten där medarbetare får diskutera sitt yrke med utgångspunkt från olika frågeställningar och övningar. Genom att dela erfarenheter och samtala kring hur det dagliga arbetet kan kopplas till yrkeskraven sker en förankring av dessa.

Därefter får deltagarna validera sina kunskaper gentemot yrkeskraven under två dagar. Valideringen avslutas med ett trepartssamtal där resultatet från valideringen lämnas över till medarbetarens chef. Medarbetares kompetens blir synliggjort liksom behovet av kompetensutveckling.

Med vår metod för arbetsplatslärande kan verksamheten sedan lägga upp individuellt anpassade lärande för de som behöver komplettera kunskaper efter validering. För att säkerställa att deltagarna kan använda kunskaperna i arbetet kan olika typer av lärande kombineras och deltagarna får stöd av kunniga kollegor på arbetsplatsen.

Bild till sammanfattning

Alla våra processer leds av medarbetare och chefer inom verksamheten som utbildas av Kravmärkt Yrkesrolls center till olika nyckelfunktioner. Genom att synliggöra och använda sig av den kompetens som finns blir verksamhetens arbete långsiktigt och resurseffektivt. Genom att använda våra metoder och verktyg utvecklas lärande arbetsplatser där erfarenheter omvandlas till kunskap och där kunskaper erhållna i olika utbildningsinsatser lättare införlivas i det dagliga arbetet.

Vår metoder och verktyg hjälper er att

  • Stärka medarbetare och synliggöra deras kunskaper
  • Tydliggöra krav och förväntningar inom yrket
  • Analysera och formulera behov av kompetensutveckling
  • Använda arbetsplatsen som utgångspunkt för kunskapsutveckling
  • Ta till vara och använda den kunskap som finns inom organisationen
  • Säkerställa att utbildningsinsatser omsätts till ökad kvalitet i insatserna
  • Utveckla kommunikation, samarbete och lärande på arbetsplatsen