Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll® var först med att formulera tydliga yrkeskrav och med att bygga organisation, rollbeskrivningar, metoder och pedagogik som grundar sig på dessa yrkeskrav. Vi har medverkat till att medarbetare inom äldreomsorgen och området funktionsnedsättning fått en tydligare yrkesidentitet och en ökad stolthet för sitt arbete. Yrkeskraven leder till en ökad tydlighet av uppdraget och gör det lättare att följa upp att insatserna utgår från omsorgstagarens behov och önskemål.

Våra yrkeskrav liksom våra metoder är formade och prövade i omsorgens verklighet. De utgör de baskunskaper som behövs för att arbeta inom de bägge områdena och bildar en stabil grund för fortsatt professionalisering utifrån de särskilda behov som finns på olika arbetsplatser.

Våra processer inleds med att medarbetare får validera sig mot yrkeskraven vilket synliggör både den kompetens och det kompetensutvecklingsbehov som finns inom verksamheten.En ökad tydlighet på förväntningar och krav inom området skapar också en plattform för utveckling på arbetsplatsen och bättre förutsättningar för en konstruktiv dialog om prioriteringar i det dagliga arbetet.

Det finns sex Yrkeskrav som innehåller detaljerade kunskapskrav och kriterier för äldreomsorgen respektive området funktionsnedsättning.

Äldreomsorgen Området funktionsnedsättning
Kontakt och samspel
Aktivitets- och relationsskapande
Servicegivande
Hälsofrämjande
Planering och administration
Aktivt deltagande i utvecklingen av arbetsplatsen
Kontakt och samspel
Aktiviteter och relationer
Stöd och service
Hälsofrämjande
Planering och administration
Utveckling av arbetsplatsen