Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kravmärkt Yrkesroll

VI KVALITETSSÄKRAR KOMPETENS

NYHETER

Ett utvecklingsprojekt – så har arbetet gått till i Kravmärkt Yrkesroll 1.4

Mer än två år har gått sedan starten för ESF-projektet Kravmärkt Yrkesroll 1.4. Här kan ni läsa mer om hur arbetet startade och hur planeringen och strukturen för ett utvecklingsarbete kan se ut.

Den 1 augusti 2019. Då gick startskottet för projektet Kravmärkt Yrkesroll 1.4, men arbetet med började långt innan dess. För att få möjlighet att genomföra ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden krävs en gedigen ansökan. Den innehåller en tydlig problemanalys som sen kopplas till olika aktiviteter, målgrupper och projektmål.

– Idén för det här projektet kom ur de problem som funnits i Södertälje länge, att många saknar utbildning för arbetet i äldreomsorgen och att många medarbetare behöver utveckling i det svenska språket. Kravmärkt Yrkesrolls modell innefattar en modell för lärande på själva arbetsplatsen och det var det man ville utveckla i Södertälje med det här projektet, säger Marie Ardström.

Marie Ardström arbetar som projektchef och har en lång bakgrund som både medarbetare och chef inom äldreomsorgen och med Kravmärkt Yrkesroll bakom sig. Hon har också arbetat med flera ESF-projekt.

– Mitt uppdrag har varit att leda och ansvara för projektets operativa arbete, leda det här projektet i mål. Men det är viktigt att inte blanda ihop min roll med projektägaren. Det är ledningen för omsorgskontoret som är projektägare och som har delegerat det ansvaret till mig, säger Marie.

Den första delen av ett ESF-projekt består av en analys- och planeringsfas. Under den fasen rekryterades projektgruppen för Kravmärkt Yrkesroll 1.4 och en extern utvärderare upphandlades. När hela projektgruppen var på plats fortsatte arbetet med att skapa bra dialoger med berörda chefer för att informera och föra en diskussion kring behov kopplade till projektets aktiviteter.

– Analysfasen är också en förankringsfas. Det handlar om att berätta, diskutera, komma in i organisationen och lära känna kommunen. Den nära dialogen med cheferna har varit det viktigaste under projektets gång. Det är ur dialoger som det gemensamma arbetet växer fram. Det är där vi kommer överens om hur vi vill jobba tillsammans, säger Marie.

Vad såg du som utmaningar under analys- och planeringsfasen?

– I början av projektet skedde en stor omorganisation och många av de chefer som var med och initierade projektet slutade. Då försvann många bärare av projektet. Det gjorde det svårare att förankra och vi fick börja om från början igen med att berätta om syfte och mål och arbeta mer intensivt för att skapa bra dialoger, berättar Marie Ardström.

Genomförande

Efter analys- och planeringsfasen började projektets genomförandefas. Den startade i mars 2020 med de aktiviteter som planerats, som utgår från projektet fyra fokusområden:

  • Rekryteringsprocessen för timanställda
  • Kompetenshandledare
  • Lärande på arbetsplatsen
  • Språkutveckling med yrkeslärare

De togs fram utifrån de problem som man såg i den tidiga problemanalysen och alla delar har en tydlig grund i Kravmärkt Yrkesrolls metodik.

– Det är viktigt att landa i att projektet inte har handlat om att vi har färdiga lösningar. Det är därför dialogerna har varit så viktiga. Vi behövde titta på vad cheferna såg, hur vi skulle ta in det och det bildades en grupp bland cheferna där vi förde en närmare dialog för att tillsammans kunna arbeta med kompetenshandledarnas roll till exempel. Det är roligt att se att den gruppen också har växt under projekttiden, säger Marie.

Citat från möte med resultatenhetschefer, januari 2020:

”Det är bra att ni tittar på hela kedjan och att ni vänder er till oss innan ni kommer med en färdig plan, att vi får vara med i processen.”

Eftersom projektet finansieras av Europeiska Socialfonden är det stora krav på rapportering. Alla i projektgruppen rapporterar dagligen vilket arbete som görs för att föra projektet framåt och varje månad skrivs en sammanställning av projektets arbete. Där rapporteras också antal deltagare som nu är uppe i 350 personer.

Avslut

Sista april 2022 avslutas projektets genomförande, samtidigt inleds en avslutande period på två månader. Då arbetar delar av projektgruppen med en slutrapport och de sista delarna av rapporteringen till Europeiska Socialfonden. Det är ett stort arbete som ska sammanfattas och hur projektets aktiviteter ska fortsätta diskuteras just nu i projektets styrgrupp. Där ingår kvalitet- och utvecklingschef, resultatområdeschefer, representanter från Kommunal och delar av projektgruppen.

– När det kommer till implementeringen har det pågått hela tiden men det är också viktigt att tänka på att allt i ett utvecklingsarbete inte implementeras. Det handlar om att testa och ta vara på det som fungerar i organisationen. Aktiviteterna ska utgå från det som faktiskt behövs och fungerar i verksamheten och vägen dit måste man planera tillsammans, berättar Marie.

– Projektet har fått stor spridning i Sverige och många andra kommuner är intresserade och inspirerade av Södertälje kommuns arbete med lärande på arbetsplatsen. Det gäller till exempel arbetet med kompetenshandledarna. Det viktiga med deras arbete är att de handleder utifrån yrkeskrav och de kvalifikationer som behövs för yrket. Det skapar en röd tråd i handledningen och gör det tydligt för både kompetenshandledarna och de som de handleder vad man måste kunna för att arbeta inom äldreomsorgen, fortsätter hon.