> Kontakta oss



Här kan du läsa om vår bakgrund och hur vi kvalitetssäkrar våra processer. När ni går med i Kravmärkt Yrkesroll kan ni lita på att ni får ett tillförlitligt och rättssäkert system.

Bakgrund

Mer än 14 000 vårdbiträden och undersköterskor i Stockholm och Uppsala län har deltagit i validering och arbetsplatslärande inom Kravmärkt Yrkesroll. Vårt system har använts och förfinats sedan 2005.

>Läs mer

Behoven inom vård och omsorg ökar. Gymnasieskolan räcker inte till som rekryteringsbas. Det behövs nya strategier för kompetensförsörjning – och det snart!

Ur denna vetskap föddes Kravmärkt Yrkesroll. Metodiskt och målmedvetet har ett system växt fram med fungerande och trovärdiga lösningar för kvalitetssäkrad kompetensförsörjning.

Grunden för kompetensbedömning, validering och lärande är våra sex yrkeskrav. De har tagits fram genom en unik, grundlig och vetenskapligt baserad process. Läs mer om yrkeskraven här.

Valideringsprocessen arbetades fram som ett sätt att mäta kunskaper gentemot yrkeskraven. Den följer noga EU:s gemensamma principer för validering av icke-formellt och informellt lärande och är alltigenom kvalitetssäkrad.

Resultaten av validering gentemot yrkeskrav förvaltas genom arbetsplatslärande. Sedan 2009 har vi arbetat fram arbetssätt, rutiner och organisatoriska strukturer för att ta vara på och utveckla medarbetarnas kunskaper. Metoderna används och förfinas med framgång av våra medlemskommuner. Läs deras berättelser här.

Vår kvalitetssäkring

Vi har ett kvalitetssäkringssystem i form av rutiner för extern och intern uppföljning och granskning. Det säkerställer att kvalitetsarbetet följer nationella riktlinjer, genomförs med god kvalitet och är rättssäkert för individen.

> Läs mer

 • Validering sker mot yrkeskrav som är granskade och godkända av representanter inom branschen.
 • Det systematiska kvalitetsarbetet är transparent så att interna och externa granskare kan säkerställa att riktlinjer följs.
 • Arbetet med kvalitetssäkring är systematiskt och genomförs kontinuerligt som en integrerad del av Kravmärkt Yrkesroll.
 • Yrkesbedömare och kompetenshandledare utbildas och certifieras av föreningen Kravmärkt Yrkesroll.
 • Rutiner används som säkrar kvaliteten i hela processen.
 • Varje medlem har en intern kvalitetsgranskare som ansvarar för att metoder och dokumentationskrav följs.
 • Dokumentationen vidarebefordras till extern granskare för uppföljning och utveckling av kvalitetsarbetet.
 • Ett kvalitetsråd med experter inom vård och omsorg bidrar med kunskap och rådgivning samt kontinuerlig granskning av Kravmärkt Yrkesrolls kvalitetsarbete.

Legitimitet för
valideringsprocessen

Valideringen följer europeiska och nationella riktlinjer. Den planeras, granskas och följs upp för att säkerställa tillförlitlighet och giltighet.  

> Läs mer

Validering och kompetensbedömning anpassas noga till följande riktlinjer:

 • EU:s gemensamma principer för validering av icke-formellt och informellt lärande
 • European Qualification Framework (EQF)
 • National Qualification Framework (NQF)

Valideringen kvalitetssäkras på följande sätt:

 • Yrkesbedömarna använder ett kvalitetssäkrat bedömningsunderlag som utgår från yrkeskraven
 • Varje validering dokumenteras och följs upp.
 • Deltagarna får resultatet dokumenterat i ett individuellt kompetensutlåtande.
 • Resultatet dokumenteras i IT-verktyget
 • Lärandet under kompletteringen kopplas mot tydliga läranderesultat och när individen visat kunskaper inom samtliga yrkeskrav utfärdas ett kompetensbevis.
 • Intern kvalitetsgranskare ansvarar för och samordnar validering, lärande och kvalitetsarbete, stödjer yrkesbedömare och deltagare samt är en länk till extern kvalitetsgranskare
 • Den interna granskaren och yrkesbedömarna har ett reflekterande möte där de går igenom och protokollför eventuella avvikelser i valideringen
 • Statistik sammanställs och skickas till extern kvalitetsgranskare
 • Det externa kvalitetsrådet ger råd om hur arbetet kan bli bättre och kan även ställa direkta krav på förändring.

Utvärdering

 • Yrkesbedömare fyller i enkät efter avslutad utbildning
 • Deltagarna fyller i enkäter efter genomförd validering
 • Varje validering utvärderas, dokumenteras och följs upp för att säkerställa tillförlitlighet och giltighet.

Organisation

Kravmärkt Yrkesroll är en medlemsägd ideell organisation som samordnas av en styrelse och ett centrum för kompetens- och yrkesutveckling. Dessutom finns ett kvalitetsråd och ett råd för verksamhetsutveckling.

> Läs mer

Styrelse:

Ordförande: Ewa Kardell, f.d förvaltningschef för äldreomsorgen i Haninge kommun

Verkställande ledamot: Marie Ardström, chef för Kravmärkt Yrkesroll

Ledamöter: Charlotte Dahlbom, socialchef i Nynäshamns kommun;Annett Haaf (S), ordförande äldrenämnden Haninge; Eva Ingemarsdotri, förvaltingschef ÄO Haninge; Tore J Larsson, professor emeritus vid KTH ; Marie Palmgren, sakkunig inom social omsorg

Centrum för kompetens och utveckling:

Centret är en drivkraft och en samarbetspartner för medlemmarna i Kravmärkt Yrkesroll:

 • fungerar som en samlingsplats för dialog, erfarenhetsutbyte och förändring
 • utvecklar kunskaper om arbetsplatslärande, genom erfarenhet och samverkan
 • certifierar och förmedlar nyckelroller inom Kravmärkt Yrkesroll
Kvalitetsrådet

Rådet bidrar med erfarenhetsutbyte och rådgivning. Det fungerar också som extern granskare i den kontinuerliga uppföljningen av processerna i Kravmärkt Yrkesroll.

Rådet för verksamhetsutveckling

Representeras av chefer från medlemskommunerna. Syftet är att hålla en nära kontakt med verksamheternas behov av utveckling.

Vision

Vår vision är att säkra god vård och omsorg genom att göra omsorgsyrket attraktivt, tydligt och professionellt.

Värdegrund

 • Tro på människors förmåga och vilja till medverkan och utveckling.
 • Respekt för individens kunnande oavsett hur kunskapen har förvärvats.
 • Respekt för individers olika förhållningssätt till lärande.
> Läs mer

Alla människor har lika rättigheter. Det spelar ingen roll vad du har för religion, vilket land du kommer från, eller vilken kultur du tillhör.
 
Du har rätt till respekt och likabehandling oavsett om du har någon funktionsnedsättning, om du är man eller kvinna, oavsett din sexuella läggning (DO).