Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Kontakt och samspel

Du har valt yrkeskravet kontakt och samspel. För att skriva ut ett intyg för arbetsplatslärande, välj den lärandemodul som medarbetaren har arbetat med. Du kan behöva scrolla uppåt för att se print-ikonen.

Kom också ihåg att skriva ut dokumentation för arbetsplatslärande. Intyget och dokumentationen kompletterar varandra.

  Dokumentation för arbetsplatslärande

Välj lärandemodul:

Historia, traditioner och vanor

Personlig hygien

Måltiden och måltidens sammansättning

Kommunicera via kropp och beröring

Demens

Psykisk ohälsa

Bemötande vid psykisk ohälsa och demens

Kommunikation och samverkan

[print-me target=”div#historiatraditionerochvanorao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Kontakt och samspel

Lärandemodul: Historia, traditioner och vanor

Läranderesultat:

Reflektera över hur man skapar en relation med en individ och hur kunskap
om hens intressen, vanor och värderingar är utgångspunkten för en trivsam
boendemiljö och god livskvalitet

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#personlighygienao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Kontakt och samspel

Lärandemodul: Personlig hygien

Läranderesultat:

Hur man med varsamhet och respekt för individens önskemål, värderingar
och integritet kan hjälpa till med den personliga omsorgen, samt beskriva olika
sätt att bemöta hen

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#maltidenochmaltidenssammansattningao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Kontakt och samspel

Lärandemodul: Måltiden och måltidens sammansättning

Läranderesultat:

Med respekt stödja individen i samband med måltider och förstå måltidens
betydelse för livskvalitet

Förstå vikten av att måltiden är god och näringsmässigt anpassad utifrån
individens behov och önskemål

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#kommuniceraviakroppochberoringao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Kontakt och samspel

Lärandemodul: Kommunicera via kropp och beröring

Läranderesultat:

Tolka och förstå budskap och behov av beröring med respekt för individens
personliga integritet

Kommunicera med individer som har reducerad kommunikationsförmåga

Tolka, förstå och respektera olika känslotillstånd hos individen och hur man
bemöter dessa

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#demensao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Kontakt och samspel

Lärandemodul: Demens

Läranderesultat:

De vanligaste förändringarna i hjärnan vid demenssjukdom samt symtom

Känna till vad BPSD innebär

Känna till de viktigaste delarna i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg
vid demenssjukdom

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#psykiskohalsaao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Kontakt och samspel

Lärandemodul: Psykisk ohälsa

Läranderesultat:

Beskriva de vanligaste psykiska sjukdomarna

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#bemotandevidpsykiskohalsaochdemensao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Kontakt och samspel

Lärandemodul: Bemötande vid psykisk ohälsa och demens

Läranderesultat:

Skapa och hantera relationer

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#kommunikationochsamverkanao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Kontakt och samspel

Lärandemodul: Kommunikation och samverkan

Läranderesultat:

Kommunicera och reflektera över situationer

Samverka med vårdgivare och andra kontakter

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare