Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Hälsofrämjande

Du har valt yrkeskravet Hälsofrämjande. För att skriva ut ett intyg för arbetsplatslärande, välj den lärandemodul som medarbetaren har arbetat med. Du kan behöva scrolla uppåt för att se print-ikonen.

Kom också ihåg att skriva ut dokumentation för arbetsplatslärande. Intyget och dokumentationen kompletterar varandra.

  Dokumentation för arbetsplatslärande

Välj lärandemodul:

Geriatriska sjukdomar

Hygienkunskap

Sår och hudvård

Fall och fallprevention

Stomi, kateter och inkontinensprodukter

Läkemedel

[print-me target=”div#geriatriskasjukdomarao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Hälsofrämjande

Lärandemodul: Geriatriska sjukdomar

Läranderesultat:

Känna igen symtom på de vanligast förekommande geriatriska
sjukdomarna

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#hygienkunskapao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Hälsofrämjande

Lärandemodul: Hygienkunskap

Läranderesultat:

Veta hur man undviker och förhindrar smittspridning

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#sarochhudvardao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Hälsofrämjande

Lärandemodul: Sår och hudvård

Läranderesultat:

Förebyggande sår- och hudvård

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#fallochfallpreventionao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Hälsofrämjande

Lärandemodul: Fall och fallprevention

Läranderesultat:

Hur man förebygger att individer faller

Hur man gör en bedömning efter fall och ha kännedom om vilka
åtgärder som ska vidtas

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#stomikateterochinkontinensprodukterao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Hälsofrämjande

Lärandemodul: Stomi, kateter och inkontinensprodukter

Läranderesultat:

Hur man hjälper individen vid byte av stomi- och kateterpåse

Inkontinensprodukter

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare

[print-me target=”div#lakemedelao”]

Intyg för arbetsplatslärande

Namn:____________________________________

Datum:___________________________________

Yrkeskrav: Hälsofrämjande

Lärandemodul: Läkemedel

Läranderesultat:

Vanligt förekommande läkemedel och biverkningar av dessa

Olika sätt att överlämna läkemedel och vad man ska tänka på
i samband med detta

Komplettering godkänd:

__________________________________________
signatur kompetenshandledare/utbildare

__________________________________________
signatur deltagare