Kontakt: 08-523 025 36 | E-post: kravmarktyrkesroll@sodertalje.se

Tankeväckande perspektiv avlöste varandra på vårt seminarium ”Kompetensfrågan inom äldreomsorgen och LSS”. Magdalena Elmersjö redogjorde för sin avhandling om kompetensfrågan inom äldreomsorgen, Marie Ardström berättade om Kravmärkt Yrkesrolls syn på kompetens och Sofia Wikström beskrev hur Kravmärkt Yrkesrolls arbete kan kopplas till pedagogisk forskning.

DSCN3125

Magdalena Elmersjö har i sin avhandling undersökt olika uppfattningar om vilken kompetens omsorgsgivare behöver. Synen på kompetens är kopplad till olika värderingar och föreställningar om omsorgsarbetet och omsorgstagarna.

Hon har intervjuat chefer och medarbetare inom äldreomsorgen, samt omsorgstagarna själva. För omsorgstagarna var det generellt viktigt att mota ”hemmets förfall” medan omsorgsgivarna var mer fokuserade på att förhindra ”kroppens förfall” och inriktade sig på att ”aktivera” de äldre.

Magdalena visar hur begreppet delaktighet i vissa fall har förskjutits från delaktighet och självbestämmande mot att omsorgstagarna ska hjälpa till så mycket som möjligt. Ett exempel var en omsorgstagare som aldrig fick sin gröt gjord som han ville. Han började då ”hjälpa personalen” med att måtta upp ingredienserna innan. Då inte heller det blev bra slutade det med att han gjorde gröten själv, trots att han var beviljad insats för detta. Detta togs som en framgångshistoria i personalgruppen.

Andra uppfattningar i publiken framkom dock som vittnade om ett medvetet arbete för att öka delaktigheten, delvis med hjälp av Kravmärkt Yrkesroll. Ålderdomen får inte bli ett misslyckande på grund av mål som omsorgstagaren själv inte varit med om att formulera. En fråga som är lika aktuell inom äldreomsorgen och området funktionsnedsättning.

Sofia Wikström som sitter i Kravmärkt Yrkesrolls kvalitetsråd följde upp diskussionen genom att berätta att trivsel återigen blivit ett använt begrepp inom forskning om omsorg. Hon fortsatte sedan med en redogörelse om hur Kravmärkt Yrkesrolls arbete är förankrat i pedagogisk forskning. Kravmärkt uppmuntrar bland annat så kallat ”självstyrt lärande” med fokus på autonomi, mening och syfte.

Delaktigheten var sedan hög när diskussionerna sedan fortsatte i olika fokusområden kring ämnen deltagarna tyckte var viktiga att diskutera, bland annat olika roller och funktioner inom omsorgen, karriärvägar samt introduktionsmaterialet Stegvis för timanställda och sommarvikarier.

Seminariet avslutades med en diskussion om vad Kravmärkt Yrkesroll kan fortsätta att utveckla för att möta upp de utmaningar som chefer och medarbetare möter i omsorgens verklighet. Och en av de största utmaningarna är att jobba med omsorgstagarnas behov och önskemål i centrum.